REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HTTP://MARRIZANO.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.marizzano.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Piotra Olszowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Czańcu, ul. Lazurowa 8, 43-354 Czaniec, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 937-251-90-45, Regon: 241056689, e-mail: info@marrizano.pl (adres do korespondencji: Piotr Olszowski ul. Marii Dąbrowskiej 17A/30, 31-854 Kraków)

2. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i realizacji umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego https://marrizano.pl oraz wykonywania uprawnień z tytułu prawa odstąpienia od umowy zawartej z udziałem Konsumentów w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827).

3. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej www.marizzano.pl, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Złożenie zamnówienia i zarejestrowanie się na stronie Sklepu internetowego https://marrizano.pl, stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowi akceptację jego treści.

5. Sklep internetowy https://marrizano.pl oferuje do sprzedaży wyłącznie Towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie Klienta według jego indywidualnej specyfikacji i potrzeb.

II. Definicje:

1. Sprzedający – Piotr Olszowski, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Czańcu, ul. Lazurowa 8, 43-354 Czaniec, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 937-251-90-45, Regon: 241056689, e-mail: info@marrizano.pl

2. Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego https://marrizano.pl

3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego;

4. Klient / Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji oraz nabyła oferowany Towar poprzez złożenie zamówienia.

5. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to znaczy osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III. Rejestracja:

1. Rejestracja w Sklepie internetowym https://marrizano.pl jest całkowicie bezpłatna.

2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie internetowym, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu internetowego, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a) Imię

b) Nazwisko

c) Adres e-mail

d) Hasło

4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu internetowego.

7. W celu dokonania pomyślnego złożenia zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie internetowym, Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:

a) Imię

b) Nazwisko

c) Adres e-mail

d) Telefon

e) Dane adresowe (osoba prywatna / firma) na które składają się:

-nazwa firmy,

-w przypadku firmy numer NIP,

-adres (ulica i nr domu),

-miejscowość i kod pocztowy

IV. Zamówienia

1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

3. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego https://marrizano.pl jest dokonanie rejestracji podczas składania zamówienia na stronie https://marrizano.pl i utworzenie konta.

4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

5. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie indywidualnych opcji określających odpowiednio: kolor lakieru z palety barw, kabla, wtyczki i włącznika lub ściemniacza.

7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „Przejdź do kasy”.

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia na Towar, wypełnienie formularza dostawy oraz uiszczenia ceny Towaru.

V. Płatność i dostawa

1. Formy płatności oferowane przez Sklep internetowy https://marrizano.pl:

a) przelew za pośrednictwem serwisu PayPal (szybki przelew, karta kredytowa),
b) przelew za pośrednictwem serwisu transferuj.pl (szybki przelew, karta kredytowa)
c) przelew tradycyjny na konto Sprzedającego (nr konta wskazany podczas zamówienia)

2. Sklep internetowy https://marrizano.pl oferuje dostawę Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Koszty przesyłki w Polsce wynoszą:

– 0 zł – przy wyborze opcji płatności za pośrednictwem serwisów PayPal, transferuj.pl oraz przy płatności przelewem tradycyjnym,

4. Termin dostawy Towaru wynosi 20 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia prawidłowego i kompletnego zamówienia oraz uiszczenia ceny Towaru.

5. Ceny wszystkich Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek. Od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki.

6. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Kupującego, za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD lub Siódemka.

7. Do każdej przesyłki Sprzedający załącza: dowód sprzedaży – fakturę VAT.

8. Faktura VAT jest wystawiana w przypadku, gdy Kupujący w formularzu zamówienia lub odrębnie za pośrednictwem poczty internetowej na adres info@marrizano.pl, przed dokonaniem wysyłki, zgłosi Sprzedającemu wolę jej wystawienia. Przesłana informacja powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do wystawienia dokumentu, w przeciwnym wypadku zostanie wystawiona faktura imienna.

10. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera a w przypadku zauważenia uszkodzeń opakowania lub Towaru zażądać sporządzenia protokołu reklamacji przez kuriera i przesłać jej treść Sprzedającemu na adres e-mail: info@marrizano.pl określając uszkodzenia.

VI. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst. jednolity : Dz.U. 2014.827), zwanej dalej Ustawą, Kupującemu, będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od daty wydania towaru (art. 27 Ustawy) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, które ponosi Kupujący:

a) poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sklep internetowy;

b) bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru na rzecz Sprzedającego.

2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym umowa w pkt. 1 powyżej nie przysługuje w odniesieniu do umów, której przedmiotem jest rzecz (Towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 Ustawy).

3. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Do zachowania powyższego 14 dniowego terminu wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia listem poleconym przed upływem terminu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedającemu, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwracany towar musi być całkowicie sprawy i nie może nosić oznak użytkowania oraz musi zawierać całe wyposażenie oraz opakowanie, o ile elementy te wchodziły w skład towaru.

10. Koszt zwrotu towaru, w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, obciąża Kupującego.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku cena towaru, podlegająca zwrotowi zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

12. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst. jednolity : Dz.U. 2014.827)

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U.2002. nr 101 poz. 926 z późn. zm. ).

VII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające czy nawet uniemożliwiające z niego korzystanie a wynikające z przyczyn technicznych (prace techniczne, prace konserwacyjne) lub innych od niego niezależnych przyczyn.

2. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem http://.marizzano.pl/regulamin, może być on również przesłany Klientowi nieodpłatnie drogą elektroniczną.